Lika rättigheter för med sig flertalet fördelar för alla i samhället. Här beskrivs vilka dessa fördelar är, både sett ur samhällets och ur individers synvinkel.