موسسه حقوق مساوات یک موسسه ضد تبعیض واقع در استان استکهلم می باشد. این موسسه در زمینه ارائه مشاوره حقوقی برای افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته اند خدمات خود را ارائه می دهد. این خدمات به صورت رایگان انجام می پذیرد. از دیگر خدمات این موسسه برگزاری جلسات آموزشی برای نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه چگونگی مبارزه با تبعیض و آگاهی رساندن درباره قانون تبعیض سوئد و چگونگی دفاع از حقوق افراد می باشد.

قانون تبعیض سوئد از حقوق افرادی که بر اساس هر یک از بندهای هفتگانه قانون مورد نظر مورد تبعیض قرار گرفته اند ،با در نظرگرفتن تبصره ها، دفاع می نماید. موارد تبعیض قابل پیگیری، در محدوده قانون مذکور صورت می پذیرد. تشخیص این موضوع که یک فرد مورد تبعیض قرار گرفته و قابل پیگیری قانونی است، می تواند امر سختی باشد. اگر فکر می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید و از لحاظ قانونی قابل پیگیری است، با ما در موسسه حقوق مساوات تماس بگیرید.

  • بندهای هفت گانه قانون تبعیض:

1. جنس: اینکه شخصی مرد یا زن باشد یا اینکه قصد تغییر جنسیت و یا اینکه جنسیت خود را تغییر داده باشد.

2. هویت جنسی یا ادعای هویت: اینکه شخصی هویت خود را مردانه یا زنانه می بیند و یا اینکه با پوشش خود هویت جنسی دیگری را نمایش دهد.

3. قومیت: اصلیت ملی یا قومیت، رنگ پوست و یا موارد مشابه

4. اعتقاد به دین یا باورهای دیگر

5. ناتوانی: شامل ناتوانی فیزیکی، روانی یا محدودیت های هوشی که بدلیل بیماری یا هرگونه آسیب دیگری و یا به طور مادرزادی در شخص به وجود آمده یا به وجود خواهد آمد.

6. گرایش جنسی: همجنس گرا، دو جنس گرا یا دگر جنس گرا

7. سن: طول عمر


آدرس پستی:​info@likarattigheter.nu

فرم تماس با ما

0 + 8 = ?