Bland Byråns huvuduppgifter räknas att erbjuda enskilda råd och stöd i tillvaratagandet av sin rätt. Som råd och stöd räknas en mängd olika insatser, metoder och ageranden som bl.a. har gemensamt att de erbjuder den enskilde en avlastning i – och kunskap om – sin personliga upplevelse av diskriminering.

Detta kan handla om allt från att vara en viktig lyssnande part till att ge konkreta råd för lösningen av en viss given situation, ofta bägge delarna. Stödet kan bestå i informationsinsatser, liksom i rena utredningsinsatser som syftar till att analysera händelsen ur ett juridiskt perspektiv, om det är berättigat och möjligt.

I de fall där brott mot diskrimineringslagen kan konstateras övergår stödet till ett mer konkretiserad ombudsagerande där Byråns representanter med sin kompetens och erfarenhet bistår den enskilde i tillvaratagandet av sin rätt. I de fall ärendet påkallar det kan Byrån även bistå den enskilde klienten under den fortsatta processen som syftar till att tillvarata dennes behov av upprättelse.

Det är dock inte alltid som diskriminering ur rättsligt perspektiv objektivt sett kan konstateras. Det är inte heller alltid möjligt för Byrån att bistå med annat än information till den drabbade, exempelvis p.g.a. lagtekniska hinder, ärendets beskaffenhet eller liknande omständigheter. I de fall vår insats inte är berättigad längre än till konsultationsstadiet gäller att Byråns personal alltid informerar om detta, samt redogör för skälen till varför ett ärende inte kommer att föranleda vidare utredningsinsatser från vår sida.

Har Du funderingar kring just Ditt ärende så tveka inte att kontakta oss. Mer information finner Du under fliken Kontakt.

Observera: Eftersom Byråns resurser är begränsade är det viktigt att komma ihåg att det under alla omständigheter är Byråns personal som, utifrån verksamhetens samlade erfarenhet och tillsammans med det aktuella ärendets specifika karaktär och förutsättningar, på egen hand bedömer de av Byrån erbjudna och för klienter kostnadsfria stödinsatsernas omfattning och ärendeprioritering.

Denna ovan angivna ordning är en nödvändig förutsättning för att Byråns personal på bästa sätt skall kunna tillvarata så många klienters intressen som möjligt och utgör därför ett nödvändigt villkor för våra erbjudna råd- och stödinsatser.