figur_BFLRByrån För Lika Rättigheter (BFLR) är en antidiskrimineringsbyrå (ADB) belägen i Stockholm. BFLR arbetar bl.a. med att ge råd och stöd till individer som upplever sig utsatta för diskriminering. Vi arbetar främst utifrån – men inte exklusivt – svensk och europeisk diskrimineringslagstiftning och vår verksamhet bedrivs såväl lokalt och regionalt som nationellt, samt vid behov även i samarbeten med andra ADB:s runt om i landet. BFLR bedriver en ideell verksamhet som är politiskt och religiöst obunden och som är fristående från stat och kommun. Vi samarbetar med fackförbund och med berörda myndigheter, bl.a. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och andra myndigheter och intresseorganisationer, när så är lämpligt och nödvändigt för att tillvarata den enskildes människorättsliga intressen i samhället. BFLR drivs av den ideella föreningen Forum För Lika Rättigheter och verksamheten finansieras genom statliga Ungdomsstyrelsen. BFLR samarbetar även med andra ADB:s runt om i landet inom ramen för nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.

BFLR erbjuder kostnadsfri råd, stöd och juridisk konsultation till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering. Vid behov bistår BFLR även med kompetent stöd i tillvaratagandet av klientens rätt gentemot diskriminerande part och i kontakten med berörda myndigheter. BFLR verkar under tystnadslöfte gentemot klienten och varje steg i processen sker i samråd med klienten och med dennes uttryckliga samtycke. BFLR förbehåller sig rätten att använda sin erhållna kunskap och samlade erfarenhet i sin opinionsbildande verksamhet, givetvis med största möjliga hänsyn till enskildas integritetsintressen.

BFLR erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av bl.a. uppskattade föreläsningar, seminarier och utbildningar inom diskrimineringsområdet och därtill angränsande områden till både näringsliv och offentliga aktörer. BFLR utvecklar även olika projekt i syfte att motverka diskriminering i samhället och i förekommande fall stärka den enskildes skydd.

För mer information om kompetenshöjande insatser, gå till fliken Råd och Stöd.