2011-05-12

Byrån För Lika Rättigheter har idag torsdag den 12 maj och en dag innan preskriptionstiden för talerätten går ut, ansökt om stämning mot IKEA Malmö vid Malmö tingsrätt för diskriminering av en femårig funktionshindrad flicka den 13 maj 2009. Stämningen har skett efter att Diskrimineringsombudsmannen (DO) valt att lägga ner ärendet efter nästan två års utredning.

Byrån gör bedömningen att DO:s beslut om nedläggning inte ändrar den drabbade flickans laga möjligheter att nå upprättelse för det kränkande agerandet som IKEA utsatt henne och hennes familj för, detta eftersom diskrimineringslagen möjliggör för ideella föreningar att under vissa förutsättningar väcka talan och inträda i processen som part för den drabbade.

Byråns bedömning är att det diskriminerande nekandet av den vid det aktuella tillfället femåriga funktionshindrade flickan, i ljuset av de olika handlingsalternativ som fanns att tillgå vid tillfället, inte var rättfärdigat och därmed utgjorde det en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

Det blir nu Malmö tingsrätt som får ta ställning till huruvida denna diskriminerande handling som grundades på IKEA:s interna bestämmelser var rättfärdigat utifrån en objektiv bedömning av de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet.

*I och med diskrimineringslagens ((2008:567) ikraftträdande den 1 januari 2009 har ideella föreningar numera möjlighet att själva föra talan som part åt enskilda. Denna laga möjlighet prövades för första gången av antidiskrimineringsbyrån Örebro Rättighetscenter under hösten 2010.

Ärendet blir det första där Byrån För Lika Rättigheter stämmer i allmän domstol å klienters vägnar. Byrån har tidigare framgångsrikt drivit frågan om ändring av namnlagen i förvaltningsdomstolarna (se Historik).

Läs mer under fliken Historik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam