Debattartikel publicerad på SVT.se om diskrimineringstendenser i samband med socialtjänstens myndighetsutövning

Debattartikel publicerad på SVT.se om diskrimineringstendenser i samband med socialtjänstens myndighetsutövning. Artikeln fokuserar i synnerhet på tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU och Byrån försöker på detta sätt belysa en ofta bortglömd diskrimineringsproblematik.

Artikeln behandlar Byråns samlade erfarenheter utifrån antidiskrimineringsarbetet och berör därför flera olika diskrimineringsgrunder. Själva rubriken “Kommuner tvångsvårdar muslimska barn” är satt av SVT.se och är smått missvisande eftersom läsarna förleds att tro att den endast syftar på de fall där muslimska barn drabbats, när artikeln uttryckligen lyfter flera olika diskrimineringsgrunder.

Bakgrunden är att Byrån under det senaste året har kommit i kontakt med ett ca tiotal redogörelser som berört den ofta infekterade frågan om socialtjänstens handläggning av ärenden där barn av en eller annan anledning utreds och i vissa fall tvångsomhändertas.

Av dessa kontakter utgjorde “svenska pappor” som på goda grunder ansett sig missgynnade i barnutredningar ca 25 % och ca 50 % utgjordes av muslimska familjer som på olika grunder ansett sig missgynnade på etnisk/religiös grund. Återstående ca 25 % har rört föräldrar där kommuner i princip uttryckligen missgynnat dem på grund av den ena förälderns lindriga funktionshinder. Endast sistnämnda grupp har kunnat räkna med konkreta insatser från Byråns sida eftersom denna typ av ärenden i regel är alltför resurskrävande för oss att ta oss, detta eftersom materialet i de flesta fallen är mycket omfattande. Dock har Byrån tidigare år bistått individer som hamnat i denna utsatta sits.

De i artikeln förekommande slutsatserna grundar sig, utöver på ovan nämnda erfarenheter, även på mångåriga samtal med olika sakkunniga och myndighetsrepresentanter, däribland väl insatta utredare och individer, välunderrättade individer som i dagsläget är verksamma inom just socialtjänsten och som kunnat bekräfta de attitydproblem som i vissa socialkontor förekommer och som även kommer till uttryck i myndighetsutövning.

Byrån vill härmed även påminna om att Högsta Domstolen så sent som i november 2010 i mål nr Ö 4274-10 fastställt en tidigare dom där rätten fastslagit att en kommun brustit i handläggningen och diskriminerat i ett fall där man utan saklig grund påtvingat en 10-årig somalisk flicka en gynekologundersökning. Själva rättsfrågan rörde den av kommunen på bristande grunder gjorda polisanmälan.

Byrån anser därför att det föreligger mycket starka skäl och ett tydligt allmänintresse att lyfta frågan genom opinionsbildning i syfte att förmå de ansvariga att snarast vidta sanerande åtgärder inom det allmännas organisationer för att komma tillrätta med godtycklig, sakligt ogrundad och i vissa fall diskriminerande myndighetsutövning.

Artikeln går att läsa på SVT.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam